Archive for Luty, 2014

Nauczyciele w szkole

Na substancje podstawowe składa się około tuzina niezbędnych soli mineralnych, około dziesięciu aminokwasów, dużo wody i odpowiednie ilości tłuszczów, węglowodanów i białek. Z nich utworzone zostanie ogromne bogactwo różnych składników ciała, jak na przykład hemoglobina krwi, zawierająca w każdej drobinie 64 500 atomów, kwasy nukleinowe z jeszcze większymi drobinami i enzymy, mające zdolność rozbijania największych cząsteczek. Cała ta obfitość jest zbudowana z bardzo niewielu pierwiastków. Gdyby dokładnie zanalizować chemicznie ciało ludzkie (wagi około 70 kg) i rozłożyć wszystkie części na tworzące je pierwiastki, to okazałoby się, że zawiera 45,3 kg tlenu, 12,8 węgla,

Read the rest of this entry »

Utrata ciepła następuje głównie drogą wypromieniowania

Utrata ciepła następuje głównie drogą wypromieniowania, konwekcji i przewodzenia, składających się razem na 72% strat na wielkość tych strat ma wpływ temperatura otoczenia i ilość noszonej odzieży. Na drugim miejscu znajduje się parowanie ze skóry, stanowiące w normalnych warunkach około 15% i w końcu utrata ciepła wskutek wyparowywania z płuc (7%) i ogrzewania powietrza nabieranego do płuc (3%) oraz wskutek wydalania moczu i kału (3%). W strefach umiarkowanych przeciętna ilość wydalonego potu waha się pomiędzy 500 a 900 ml, co jest równoznaczne ze stratą 300 do 530 Kai. (ciepło utajone parowania potu wynosi 0,59 Kai.). Najobfitsze pocenie się może powodować utratę do 1,7 litra wody na godzinę, ale maksymalna ilość potu w ciągu 24 godzin nie przekracza 12 litrów – oznacza to utratę ponad 7 000 Kai., czyli 4 razy więcej niż wynosi podstawowa przemiana materii. Przemiana materii prowadzi do produkcji ciepła, gdyż reakcje chemiczne uwalniają w tej postaci wiele energii. W czasie pracy mięśniowej tylko 25% energii zmienia się w mechaniczną, pozostałe 75% zamienia się w ciepło. Regulacja temperatury, czyli utrzymanie równowagi pomiędzy ciepłem uzyskanym i utraconym, zależna jest od podwzgórza w mózgu, jest mniej sprawna u osobników bardzo młodych i starych.

Read the rest of this entry »

Francja

Niemniej, nie jest dzisiaj rozstrzygnięta sprawa, jak długo należy tolerować ów poziomy ślad. W niektórych zatruciach i w przypadkach zamarznięć obserwowano u ofiar zapisy EEG płaskie i bez impulsów przez kilka godzin, a mimo to dochodziło do całkowitego powrotu do zdrowia. Płaski obraz EEG przez całą dobę uznawany jest na ogół za pewny objaw śmierci, chociaż ocena poszczególnych przypadków powinna być indywidualna.

Read the rest of this entry »

Niektóre gady

Wbrew opinii człowieka, do którego starość i śmierć wydaje się zbliżać z szybkością komety, gatunek ludzki należy do najdłużej żyjących w całym świecie zwierzęcym. Człowiek żyje najdłużej z wszystkich ssaków. Alex Comfort, a jeszcze wcześniej S. S. Flower, przejrzeli notatki zoologiczne, literaturę naukową i niezliczone inne doniesienia w celu wytypowania najdłużej żyjących przedstawicieli fauny. Wśród ssaków słoń indyjski może dojść do 60 lub 70 lat, zbliżenie się lub przekroczenie 50 urodzin udaje się pojedynczym koniom, hipopotamom, nosorożcom i osłom. Wśród ptaków rekord należy do puchacza – 68 lat, za niezwykle długo żyjące uważano dawniej kakadu, sępy, gęsi i papugi.

Read the rest of this entry »

Oko

Oko. Gałka oczna człowieka waży około 7 g i ma około 2 cm średnicy. Oko mężczyzny jest większe o 0,5 mm od oka kobiety, a oko dorosłego jest mniej okrągłe od oka noworodka. Po urodzeniu wymiary oka są znacznie bliższe wymiarom ostatecznym niż rozmiary mózgu: podczas gdy objętość ciała wzrasta po urodzeniu dwudziestokrotnie lub więcej, mózg wzrasta 3,75 razy, a oko tylko 3,25 razy. Oko stanowi V400 wagi noworodka, a 1/40oo wagi dorosłego. Oko człowieka nie jest dokładnie dopasowane do jamy oczodołu: objętość oka wynosi 6,5 ml, zaś oczodołu 29 ml. Stosunkowo małe oczy mają płazy i gady, duże mają ryby i ptaki.

Read the rest of this entry »

Samobójstwo jest rzadkie wśród dzieci

Samobójstwo jest rzadkie wśród dzieci, jest niewykluczonym ryzykiem wieku dojrzewania, nieproporcjonalnie dużym proble- mem na uniwersytetach i wzrastającym w miarę zbliżania się ku starości. W Stanach Zjednoczonych jako przyczyna śmierci znajduje się na dziesiątym miejscu, wśród nastolatków na czwartym. Amerykańscy Murzyni rzadziej odbierają sobie życie niż biali Amerykanie, godny uwagi jest fakt utrzymywania się wskaźnika samobójstw w USA na jednakowym poziomie od r. 1900, wynoszącego 10 na 100 000 ludności rocznie. Aktualny brytyjski wskaźnik wynosi około 11 na 100 000. Ważny jest stan cywilny: proporcja ofiar samobójstw najniższa jest wśród żonatych, wyższa u samotnych, jeszcze wyższa wśród owdowiałych, a najwyższa wśród rozwiedzionych. Mniej więcej jeden lekarz na pięćdziesięciu pozbawia się życia, a każdy brytyjski lekarz domowy ma wśród zarejestrowanych u siebie pacjentów 10 do 20 osób, które w jakimś okresie życia będą usiłowały popełnić samobójstwo. Jak stwierdza dr Norman L. Farberow, dyrektor Ośrodka Zapobiegania Samobójstwom w Los Angeles, lekarz „znajduje się w. wyjątkowej sytuacji, jeśli chodzi o skuteczne zapobieganie samobójstwom… gdyż 50% wszystkich ofiar samobójstw odwiedza lekarza w ciągu ostatniego miesiąca życia”.

Read the rest of this entry »

Uderzający wyjątek od tego parzystego układu

Uderzający wyjątek od tego parzystego układu występuje u mężczyzny, kobiety są w porządku, u nich pary się zgadzają. Dwa chromosomy nie odpowiadające sobie u mężczyzny, to chromosomy płciowe, decydujące o płci osobnika. Dzisiejsza technika nie pozwala określić na podstawie wyglądu chromosomów, czy ktoś jest czarny, wysoki, mądry czy niebieskooki, za to płeć można określić pod mikroskopem na pierwszy rzut oka. I mężczyźni, i kobiety mają po 22 pary podobne, u kobiet jednak 23 para, nazwana chromosomami XX, jest również podobna. U mężczyzn 23 para nie jest podobna do siebie, jeden z chromosomów to X, a drugi, znacznie mniejszy od niego, to Y. U płci żeńskiej podział 23 par w czasie mejozy na pojedynczy zespół 23 chromosomów jest bardzo prosty, wszystkie jaja mają jednakowe 22 plus X: u mężczyzny podział 22 par jest także prosty, ale z parą

Read the rest of this entry »

Inny problem przedstawiają białka

Inny problem przedstawiają białka. Muszą one być obecne w diecie i przyswajane, jednak w normalnych warunkach organizm nie znosi obcych protein i mobilizuje swe siły odpornościowe przeciw ich napływowi przez wytwarzanie przeciwciał wiążących antygeny. Mimo to obce białka przyjęte w obręb jelita mogą przeważnie być wchłaniane, przekształcane i wykorzystywane bez żadnych trudności.

Read the rest of this entry »

W Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii nie ma obowiązku rejestracji głuchoty, toteż nie istnieje rejestr wykazujący dokładnie liczbę ludzi głuchych. Przed wprowadzeniem Społecznej Służby Zdrowia, po zakończeniu ostatniej wojny sporządzono Wykaz Chorób w celu oceny rozmiarów różnych problemów społecznych, między innymi głuchoty. Liczbę ludzi głuchych w różnym stopniu oceniono na prawie 2 miliony, większość z nich, tj. 1 650 000, należała do osób o przytępionym słuchu, a połowa tej większości miała trudności w rozumieniu normalnej mowy bez aparatów pomocni-czych. Mniejszość stanowiąca trudniejszy problem obejmowała 70 000 zupełnie głuchych na normalną mowę (chociaż niektórzy z nich rozumieli mowę specjalną wspomaganą nadmiernymi ruchami warg, opracowaną w tym celu), 30 000 całkowicie głuchych oraz 15 000 głuchoniemych. Tak więc w tym okresie było w Wielkiej Brytanii 115 000 prawie całkiem głuchych i około 14 razy tyle cierpiących na mniej ciężkie upośledzenie słuchu. Dla Stanów Zjednoczonych cytuje się zwykle cyfrę 4 000 000 głuchych obustronnie, oprócz tego 2 500 000 głuchych na jedno ucho.

Read the rest of this entry »

Szybkość wydłużania się włosów

Szybkość wydłużania się włosów w okresie ich aktywnego wzrostu jest różna w zależności od okolicy ciała. Włosy na głowie i brodzie rosną szybko, na kończynach i plecach powoli, choć niektóre przekorne włosy mogą nagle zacząć rosnąć nieproporcjonalnie prędko w porównaniu do swych leniwych sąsiadów. Według dr Arthura Rooka z Read the rest of this entry »

Samobójstwa wśród studentów

Samobójstwa wśród studentów są niestety częste. Jedna z ostatnich analiz zgonów studentów uniwersytetu w Cambridge, obejmująca 103 przypadki, wykazała, że 41 było następstwami wypadków, 27 chorób i 35 samobójstwa. W r. 1951 liczbę samobójstw wśród studentów uniwersytetu oksfordzkiego oceniano na jede- nastolcrotnie wyższą niż w podobnej grupie wieku wśród całej ludności. Oksford i Cambridge szczególnie usposabiają do samobójstwa. Sir Alan Rook ujawnił na podstawie dokonanego w r. 1959 opracowania, że dla 11 innych uniwersytetów wskaźniki te były wyraźnie niższe niż dla Oksfordu i Cambridge, chociaż te pozostałe uniwersytety wykazywały i tak dwukrotnie wyższe liczby niż przeciętne wskaźniki dla młodych ludzi. Cyfry dla University College w Londynie zajmują pozycję środkową pomiędzy wskaźnikami tych dwu starych a wszystkich innych młodszych uczelni w Anglii i Walii. Studentki odbierają sobie życie bardzo rzadko.

Read the rest of this entry »

Rekordowa długowieczność

Czy ludzie w podeszłym wieku powinni być włączeni do spo-łeczeństwa, czy też wyłączeni z niego? Profesor socjologii w Essex Peter Townsend mówił – że „żadne społeczeństwo przemysłowe, jak dotąd, nie zajęło się problemem powstałym na skutek zwiększającej się populacji ludzi starych w sposób konsekwentny i z wyobraźnią”. Potrzeba więcej poparcia dla geronto- logii (nauka o starości) i dla geriatrii (opieka lekarska nad starcami). W r. 1964 dr Patricia Lindop ujawniła, że w Wielkiej Bry- . tanii tylko 20 ludzi było zatrudnionych na pełnym etacie w ba daniach naukowych nad starością i że temu tematowi poświęcona była tylko jedna katedra uniwersytecka.

Read the rest of this entry »

Lekceważenie prawa dziecka

Lekceważenie prawa dziecka do opanowania mowy i dopuszczanie do głuchoniemoty było w przeszłości regułą. Francuska specjalistka od zaburzeń mowy Suzanne de Perrel pisała: „samo używanie określenia głuchoniemy jest sprzeczne z sumieniem. Słowo to powinno zostać wykluczone ze słowników lekarskich i nauczycielskich. Prawdziwa niemota jest objawem afazji, a więc uszkodzenia mózgu… Głusi nie są niemymi i bardzo niewielu głuchych jest całkowicie pozbawionych szczątkowego słuchu”. Zalecała ona rozpoczynanie leczniczych ćwiczeń wychowawczych u Read the rest of this entry »

Wśród wielu stworzeń ciepłokrwistych

Wśród wielu stworzeń ciepłokrwistych (lub ciepłostałych) człowiek należy do chłodnych. Według H. Dukesa temperatury zwierząt domowych wynoszą: ogiera 37,6°C, klaczy 37,8°C, krowy 38,3°C, krowy dojnej 38,6°C, kota 38,6°C, psa 38,9°C, owcy, 39,0°C, świni 39,2°C, królika 39,5°C, kozy 39,9°C i kurczęcia 42,2°C (od 40,5 do 42,8°C). Człowiek byłby bliski śmierci lub musiałby umrzeć, gdyby jego temperatura utrzymywała się na poziomie normalnym dla kurczęcia. Wszystkie ssaki i ptaki są ciepłokrwiste, ale zdolność regulacji temperatury nie jest wśród nich jednakowa. Stekowce (dziobak), torbacze (kangur i niedźwiedź koala) oraz nietoperze są mniej sprawne pod tym względem. Niższe kręgowce (ryby, płazy i gady) uważa się za zimnokrwiste lub ciepłozmienne. Według opinii prof. A. S. Romera z uniwersytetu w Harvard niektóre z tych zwierząt, jak na przykład gady, mają jednak pewne możliwości regulowania ciepłoty. Potrafią one nie tylko wyszukiwać ciepłe czy zimne miejsce, oświetlone czy ocienione, lecz także mają „mało poznane wewnętrzne urządzenia”. Twierdzenie rybaków, że tuńczyk bywa często ciepły, zostało udowodnione przez biologię morską: ryba ta może utrzymywać temperaturę ciała o 14°C wyższą niż woda, w której pływa.

Read the rest of this entry »

Świecenie oczu

Za tego rodzaju sprawność odpowiedzialna jest warstwa światłoczuła siatkówki, składająca się z mnóstwa komórek zwanych pręcikami ‚ i czopkami. W oku ludzkim jest w przybliżeniu 125 000 000 pręcików i 7 000 000 czopków, lecz informacja od tych milionów komórek odbiorczych musi przejść do mózgu przez nerw wzrokowy, będący ze swymi 800 000 włóknami nerwowymi stosunkowo skromną wiązką. (Według niektórych autorów włókien jest znacznie więcej, jednak ich liczba nie jest nawet zbliżona do ilości pręcików i czopków). Siatkówka jest w zasadzie przedłużeniem mózgu na owym cienkim pniu nerwowym. Ujście nerwu wzrokowego tworzy ślepy punkt, okolicę pozbawioną receptorów zjawisko to wykryto w r. 1668 i każdy, kto ma trochę cierpliwości, może się sam o tym przekonać patrząc jednym okiem (przy drugim zamkniętym) na dwa punkty odległe od siebie o 7,5 do 10 cm. Sposób działania pręcików i czopków jeszcze ciągle nie jest dokładnie wytłumaczony w skrócie – pręciki służą widzeniu nocnemu i mogą rozróżniać wyłącznie odcienie koloru szarego, podczas gdy czopki służą widzeniu dziennemu i mogą odróżniać barwy. Ptaki aktywne w porze dziennej mają proporcjonalnie więcej czopków, a ptaki nocne więcej pręcików, ssaki aktywne w nocy, jak nietoperz i szczur, mają również więcej pręcików, podobnie jak, z niezrozumiałych względów, aktywny we dnie człowiek.

Read the rest of this entry »