Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
lo43

Regulamin pracowni komputerowej

REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ

Gimnazjum nr 35 im. Zofii Chrzanowskiej w Krakowie

Podstawa prawna: § 17. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.


 Postanowienia ogólne

§ 1.
Pracownia komputerowa przeznaczona jest do prowadzenia zajęć edukacyjnych
w Gimnazjum nr 35 im. Zofii Chrzanowskiej w Krakowie
§ 2.
Z pracowni komputerowej mogą korzystać wyłącznie uczniowie oraz upoważnieni nauczyciele
i inni pracownicy Gimnazjum nr 35
§ 3.
Osoby przebywające w pracowni zobowiązane są do stosowania się do przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy określonych w:
1) Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
2) Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 1992 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych

Przygotowanie do zajęć

§ 4
Uczniowie mogą przebywać w pracowni tylko pod opieką nauczyciela. Mogą przebywać
także poza godzinami zajęć obowiązkowych, ale po uzyskaniu każdorazowo zgody nauczyciela2.
§ 5
Zabrania się wnoszenia do pracowni produktów
żywnościowych i napojów
§ 6
Uczniowie pracują na przydzielonych im stanowiskach. Zmiana stanowiska wymaga
każdorazowo zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia
§ 7
Przed rozpoczęciem pracy na stanowisku uczniowie są zobowiązani do sprawdzenia jego
stanu ogólnego i technicznego i zgłoszenia dostrzegalnych usterek nauczycielowi prowadzącemu
zajęcia

Praca na zajęciach

§ 8
Włączenie lub wyłączenie zasilania komputera każdorazowo wymaga uzyskania zgody
nauczyciela prowadzącego zajęcia
§ 9
Dokonywanie zmian w konfiguracji sprzętowej systemów komputerowych znajdujących
się w pracowni (w szczególności otwieranie jednostek centralnych, przyłączanie/odłączanie
myszy, przyłączanie/odłączanie klawiatur, regulacja parametrów monitorów) dozwolone
jest wyłącznie za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia. Zauważone problemy należy mu
natychmiast zgłaszać
§ 10
Dokonywanie zmian w konfiguracji programowej systemów komputerowych znajdujących
się w pracowni (w szczególności instalowanie/usuwanie oprogramowania, zmiany ustawień
systemu operacyjnego oraz programów, tworzenie i usuwanie danych) dozwolone jest wyłącznie
za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia
§ 11
Uczniowie mają prawo korzystać z danych i programów udostępnionych w systemie
komputerowym szkoły. Mają także prawo, po uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego
zajęcia, do korzystania ze znajdujących się w pracowni urządzeń komputerowych, takich jak
drukarki, skanery, kamery, aparaty cyfrowe i inne.
§ 12
Użytkownicy pracowni mają prawo do korzystania z własnych danych, pobranych
z Internetu lub przyniesionych na wymiennych nośnikach danych, po uprzednim sprawdzeniu
ich za pomocą programu antywirusowego – pod kontrolą nauczyciela
§ 13
Użytkownicy pracowni mają prawo do zapisywania swoich plików wyłącznie w wyznaczonym
miejscu. Dane tymczasowe, utworzone w trakcie pracy, należy po jej zakończeniu usunąć.
Obsługa pracowni nie gwarantuje zachowania danych zapisanych poza wyznaczonym miejscem.
§ 14
Użytkownicy sieci komputerowej mają obowiązek dbać o bezpieczeństwo danych,
a w szczególności nie udostępniać innym swoich haseł
§ 15
W trakcie pracy użytkownicy zobowiązani są do:
1) przestrzegania przepisów prawa, w szczególności dotyczących:
a) uzyskiwania nieuprawnionego dostępu do danych,
b) rozpowszechniania pornografii,
c) propagowania innych zakazanych przez prawo treści;
2) przestrzegania powszechnie przyjętych norm obyczajowych, w tym dotyczących korzystania
z Internetu:
a) nierozpowszechniania tzw. spamu,
b) nieobrażania innych użytkowników
3) informowania nauczyciela prowadzącego zajęcia o nietypowym działaniu komputera.
§ 16
Nauczyciel prowadzący zajęcia ma prawo blokowania dostępu do określonych danych lub
usług (w szczególności dostępu do Internetu) oraz monitorowania poczynań osób korzystających
z pracowni)
§ 17
Korzystanie z urządzeń drukujących – w celu drukowania prac dodatkowych, których
opracowanie nie jest zadaniem wynikającym z treści zajęć prowadzonych w pracowni komputerowej,
ale służy do realizacji celów dydaktycznych – możliwe jest wyłącznie za zgodą nauczyciela
prowadzącego zajęcia.
§ 18
Po zakończeniu zajęć należy uporządkować swoje stanowisko pracy,
wylogować się i/lub zamknąć system, sprawdzić czy wszystko jest na swoim miejscu,
zasunąć krzesło.
§ 19
Nauczyciel prowadzący zajęcia ma prawo nakazać uczniom, po uprzednim ich poinstruowaniu
i dostarczeniu odpowiednich środków, wykonanie prostych zabiegów konserwacyjnych
(czyszczenie klawiatury, myszy, obudowy komputera, ekranu monitora).

Postanowienia końcowe

§ 20
Uczniowie zostają zapoznani z niniejszym regulaminem oraz przepisami dotyczącymi
bezpieczeństwa i higieny pracy na pierwszych zajęciach w roku szkolnym.
§ 21
W kwestiach nie wymienionych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy statutu
szkoły oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa
§ 22
Regulamin pracowni komputerowej obowiązuje wszystkich uczniów korzystających z pracowni
zarówno podczas planowych zajęć lekcyjnych, jak i poza nimi.
§ 23
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2008r.