Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
lo43

Regulamin Szkolnego Konkursu Literackiego

„Czucie bogatsze w osnowę niż w słowa

Pyszni się z swojej wartości , nie z ozdób”

W. Szekspir „Romeo i  Julia”

Regulamin Szkolnego Konkursu Literackiego

dla uczniów Gimnazjum nr 35 w Krakowie

w roku szkolnym 2014/15

 

 

1.Cele konkursu:

Umożliwianie uczniowi zdolnemu rozwijania zainteresowań i predyspozycji .

Rozbudzanie motywacji do doskonalenia swej osobowości i planowego samokształcenia.

Zachęcanie i nauka uczestnictwa w kulturze.

Rozwijanie wyobraźni i twórczego działania uczniów.

Rozbudzanie świadomości języka jako składnika dziedzictwa kulturowego; dbałość o kulturę i etykę języka.

Dostosowywanie środków językowych do intencji wypowiedzi, sytuacji komunikacyjnej, formy wypowiedzi.

Wyrabianie nawyku dbałości o kulturę języka na różnych poziomach (ortograficznym, interpunkcyjnym, leksykalnym, składniowym, fleksyjnym, graficznym).

Promowanie osiągnięć uczniów.

2. Ustalenia ogólne:

Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny. W etapie szkolnym konkursu mogą brać udział wszyscy uczniowie zainteresowani konkursem.

 Za prawidłowy przebieg konkursu odpowiedzialny jest nauczyciel organizujący.

Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników konkursu będą umieszczane na stronie internetowej szkoływww.gim35krakow.edu.pl

w zakładce zajęcia literacko- teatralne/konkursy.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody.

 

3. Temat konkursu :

 

Konkurs literacki poświęcony jest tematyce miłosnej.

Tytuł konkursu  : Czucie(…) pyszni się z swojej wartości, nie ozdób”.

4. Termin i zasady zgłaszania  się uczestników do udziału w konkursie :

Prace należy zgłaszać ( przynieść wydrukowane)do dnia6 II 2015 r. do

p. B. Wojtasińskiej.

5. Formy konkursowe :

 

Formy epickie: opowiadanie, kartka z pamiętnika, kartka z dziennika.

Formy liryczne: dowolny pod względem gatunkowym i wersyfikacyjnym wiersz.

 

6.  Wymagania konkursowe:

 

Prace epickie nie powinny przekraczać 2 kartek formatu A-4 .

Formy wypowiedzi należy napisać komputerowo, czcionką Times New Roman (12).

Utwory liryczne jak i epickie powinny spełniać cechy rodzaju literackiego, do którego należą.

Oceniane będą : wybrana przez ucznia forma literacka, realizacja pomysłu, zawartość merytoryczna , kompozycja, poprawność ortograficzna, interpunkcyjna, językowo- stylistyczna, bogactwo słownictwa, środków stylistycznych, estetyka pracy.

7. Przebieg konkursu:

Konkurs jest jednoetapowy.

Laureaci zostaną wyłonieni spośród wszystkich zgłaszających się do konkursu uczniów.

Formy wypowiedzi będą oceniane w dwóch kategoriach: epickie i liryczne.

Wybrane zostaną 3 najlepsze prace epickie i 3 najciekawsze prace liryczne.

Liczba uczestników nie jest określona , mogą do niego przystąpić wszyscy zainteresowani uczniowie.

8. Ogłoszenie wyników :

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dn. 13. II 2015r.

Nazwiska laureatów pojawią się na stronie internetowej naszej szkoły , tam także zaprezentowane zostaną ich prace.

Wszelkie informacje można będzie znaleźć również na ściennej gazetce szkolnej w korytarzu głównym na parterze.

9. Laureaci konkursu - nagrody :

Ilość miejsc nagrodzonych zależy od ilości uczestników.

Uzyskanie  I –ego miejsca w konkursie gwarantuje cząstkową ocenę celującą z języka polskiego, uwaga pozytywna w V kategorii i umieszczenie pracy na stronie internetowej naszego gimnazjum .

Uzyskanie II i III –ego miejsca daje szansę na zdobycie oceny bardzo dobrej z języka polskiego, uwaga pozytywna w V kategorii i umieszczenie pracy na stronie internetowej naszego gimnazjum .

Finaliści  będą mieli możliwość publicznego zaprezentowania swoich prac na forum szkoły.

Jeśli nagrodzeni uczniowie wyrażą zainteresowanie, możliwe jest zorganizowanie „Poranka poetyckiego” z udziałem poety.

W programie spotkania:

- prelekcja poety na temat jego twórczości, zainteresowań, inspiracji,

- rozmowa z artystą dotycząca jego poezji,

- prezentacja wierszy uczniowskich,

- wręczenie dyplomów i nagród ( tomiki poezji z imienną dedykacją).

Umieszczenie prac w „Antologii poezji miłosnej 2015r.” na stronie internetowej szkoły/ w zakładce  zajęcia literacko – teatralne/ w kręgu słowa.

 

Wszystkich uczniów zachęcam do udziału , a uczestnikom życzę powodzenia  !

Beata WojtasińskaJ