Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
lo43

Kalendarz roku szkolnego 2016-2017.

Kalendarz roku szkolnego 2016-2017

01.09.2016

godz.900

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

 Testy sprawdzające z języka angielskiego dla uczniów klas I-szych.

I semestr  01.09.2016 – 29.01.2017

do 09.09.2016 Wypełnienie danych w e-dzienniku przez wychowawców, , zapoznanie się przez nauczycieli z opiniami PPP, złożenie planów pracy zespołów przedmiotowych i planów pracy wychowawczej .

15.09. 2016

godz.1800

Zebranie organizacyjno – informacyjne z rodzicami.

Ustalenie składu Rady Rodziców.

do 26.09.2016

od 26.09.2016

Dokonanie diagnozy klas I-szych przez wychowawców.

Rozpoczęcie konsultacji i fakultetów.

14.10.2016

godz. 900

Święto KEN . Ślubowanie uczniów klas pierwszych.

24.11. 2016

godz.1800

Zebranie z rodzicami
Grudzień 2016 Egzaminy próbne dla uczniów klas III-ch.
22.12.2016 Jasełka i spotkania opłatkowe

23-31.12.2016

01.01.2017

Przerwa świąteczna – Boże Narodzenie i Nowy Rok

podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

05.01. 2017

godz.1800

Zebranie z rodzicami – informacja o ocenach proponowanych z przedmiotów i zachowania oraz przewidywanych ocenach niedostatecznych.
24.01.2017

Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna

26.01.2017

godz.1800

Zebranie z rodzicami – informacja o ocenach na I półrocze
30.01.-12.02. 2017

Ferie zimowe 

 II semestr 13.02. – 23.06.2017

podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.

06.04.2017

godz.1800

Zebranie z rodzicami
13 – 18.04.2017

Wiosenna przerwa świąteczna

podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

19- 21.04.2017

godz. 9.00

Egzamin gimnazjalny   / dla klas I i II są to dni wolne od nauki/.

25.05. 2017

godz.1800

Zebranie z rodzicami, m.in. poinformowanie na piśmie o przewidywanych ocenach niedostatecznych .Wystawienie przewidywanych ocen rocznych z przedmiotów i zachowania.
od 02.06. 2017

Składanie przez rodziców zastrzeżeń do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Składanie wniosków do dyrektora o przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych w przypadku nieklasyfikowania z powodu usprawiedliwionych nieobecności.

do 02.06.2017
godz. 13.00

Składanie podań o zgodę rady pedagogicznej na egzaminy klasyfikacyjne w przypadku nieklasyfikowania z powodu nieobecności nieusprawiedliwionych.

6-9.06.2017

Przeprowadzanie ewentualnych egzaminów klasyfikacyjnych i sprawdzających.

13.06. 2017

Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej– klasyfikacja roczna.

23.06.2017

Zakończenie roku szkolnego i rozdanie świadectw

podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

19-21.04.2017

31.10.2016

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych roku szkolnym 2016-2017.

podstawa prawna: § 5 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 186 poz. 1245).