Rekordowa długowieczność

Czy ludzie w podeszłym wieku powinni być włączeni do spo-łeczeństwa, czy też wyłączeni z niego? Profesor socjologii w Essex Peter Townsend mówił – że „żadne społeczeństwo przemysłowe, jak dotąd, nie zajęło się problemem powstałym na skutek zwiększającej się populacji ludzi starych w sposób konsekwentny i z wyobraźnią”. Potrzeba więcej poparcia dla geronto- logii (nauka o starości) i dla geriatrii (opieka lekarska nad starcami). W r. 1964 dr Patricia Lindop ujawniła, że w Wielkiej Bry- . tanii tylko 20 ludzi było zatrudnionych na pełnym etacie w ba daniach naukowych nad starością i że temu tematowi poświęcona była tylko jedna katedra uniwersytecka.

Rekordowa długowieczność. Rekordowa długowieczność jest przedmiotem fantazji, niezwykłe opowieści na ten temat pochodzą między innymi ze Związku Radzieckiego. Podobno wśród niewielkiej populacji Gruzji żyje obecnie 2 000 stuletnich starców. Wiarygodność takich podań może budzić wątpliwości, szczególnie gdy wziąć pod uwagę, że te długie życia miały swe niemowlęce początki w przeszłości, okresie analfabetyzmu i braku od-powiednich zapisów. W r. 1966 doniesiono ze Związku Radzieckiego o zgonie S. Mislimowa w wieku 160 lat, uznanego za najstarszego obywatela ZSRR, który podobno płodził dzieci do r. 1936 ciekawe, jak wyglądała rejestracja urodzeń na wsi w carskiej Rosji w r. 1806.

Autentyczną granicą dla ludzkości wydaje być raczej 115 lat i osiągnięcie tego wieku przyznaje się przynajmniej dwojgu ludziom. Osiągnięcie wieku ponad 110 lat zdarza się również niezmiernie rzadko, za to 100 lat jest prawie popularne. Pałac Buckingham (rezydencja królewska) po otrzymaniu wiarygodnej informacji przesyła telegramy z życzeniami z okazji urodzin osób w bardzo podeszłym wieku, zwłaszcza z Okazji 100 urodzin. W roku 1958 wysłano 300 telegramów, w r. 1959 ponad 300, a w r. 1960

Leave a Reply