Tych pięć różnych sposobów wymawiania

Tych pięć różnych sposobów wymawiania, zwielokrotnione przez różne układy w ich obrębie, pozwala na wydawanie pewnej liczby różnych dźwięków. Te elementy słów są podstawą każdego języka. Język angielski można zapisywać fonetycznie używając nie 21 spółgłosek i 5 samogłosek alfabetu, ale stosując 40 fonemów, czyli elementarnych dźwięków, z których 14 lub 15 jest samogłoskami, a reszta spółgłoskami. Niektóre z tych 40 są rzadko używane, inne często, a 9 spośród nich stosujemy w połowie całej używanej mowy są to spółgłoski n, t, i, s, d, 1, i th, a także samogłoski i oraz e. Fonemy nie wystarczają jednak do utworzenia języka, ponieważ porozumiewamy się nie tyle samymi dźwiękami, ile określonymi układami dźwięków.

– 3 000 000 000 ludzi na ziemi mówi 2 000 języków (ta liczba sza-cunkowa podlega ogromnym wahaniom wobec odwiecznych sporów, kiedy mamy do czynienia z odrębnym językiem, a kiedy tylko z dialektem), czyli 1 język wypada na 1 500 000 ludzi. Język angielski dobrze nadaje się do roli języka światowego, gdyż aby swobodnie nim mówić, trzeba znać zaledwie 2 000 słów. Jak podkreślił G. A. Miller, choć 50 najczęściej używanych słów stanowi 60% tego, co mówimy i 45% tego, co piszemy, to ograniczony słownik, tzw. Basic English (Podstawowy język angielski), nieuchronnie prowadzi do strat: „blood, sweat and tears” (krew, pot i łzy) zmieniają się w „blood, body-water, and eye-water” (krew, woda ciała i woda oczu). W normalnym języku angielskim używa się kilka razy więcej słów niż w Basic English, a te dodatkowe słowa nie są bez znaczenia. W r. 1930 zanotowano i zanalizowano szereg rozmów telefonicznych i w rezultacie stwierdzono stosowanie 2 240 jednostek słownikowych (np. czasownik, jego czas przeszły i imiesłów dokonany tworzą jedną jednostkę leksykalną) oraz około 5 000 różnych słów. Słownictwo dobrej powieści obejmuje 10 000 słów, zaś student medycyny w czasie studiów lekarskich zwiększa swój zasób słów o 10 000. Ulysses Jamesa Joyce’a zawiera 29 899 słów, a Oxford English Dictionary 500 000 jednostek leksykalnych.

Podobnie jak każdy dźwięk, także i mowa ludzka charakteryzuje się trzema własnościami: głośnością, wysokością i barwą. W języku angielskim zmiany głośności i barwy mają większe znaczenie niż zmiany wysokości.

Leave a Reply